بازدید کننده محترم، قیمت های فوق نرخ های کف بازار ( عمده فروشی و بنکداری ) میباشند.